DESIGN FOR BUSINESS. BUILD FOR ENDURANCE.

CZ

Informace o emitentovi

I. INFORMACE O EMITENTOVI

Obchodní firma:
Primoco UAV SE

Sídlo a právní forma:
Výpadová 1563/29f, PSČ: 153 00, Praha 5 – Radotín, Česká republika, Evropská společnost

Předmět činnosti:
vývoj a výroba plně automatického bezpilotního letadlového systému Primoco UAV.

Akcionáři společnosti:
(i) Ladislav Semetkovský, účast v rozsahu 50,41 % a (ii) Ing. Gabriel Fülöpp, účast v rozsahu 49,59 %.

Vybrané hlavní finanční údaje

2015

2016

2017

31.3.2018

30.6.2018
Tržby

0

6

1146

8022

18207
Náklady

680

9693

15904

6215

9923
Provozní hospodářský výsledek

-680

-9126

-7046

2579

3204
Zisk před zdaněním

-676

-9737

-7639

2602

2163
Zisk po zdanění

-676

-9737

-7639

2602

2163

2015

2016

2017

31.3.2018

30.6.2018
Dlouhodobý majetek

2406

3557

8942

9491

8086
Oběžná aktiva

2363

7614

17698

18898

21178
Aktiva celkem

4769

11171

26648

28397

29272
Vlastní kapitál

4651

-86

-7725

-5123

-5562
Krátkodobé závazky

118

713

5307

4454

34715
Dlouhodobé závazky

0

10455

28947

28947

0
Pasiva celkem

4769

11171

26648

28397

29272

II. AKCIE A ZÁKLADNÍ KAPITÁL

Základní kapitál:
4.092.210,- Kč (147.600,- EUR)

Podoba, druh a forma akcií:
veškeré akcie emitenta jsou zaknihovanými kmenovými akciemi na jméno a tvoří jedinou třídu akcií, žádná jiná třída emitovaných akcií neexistuje. ISIN: CZ0005135970

Počet akcií, nominální hodnota:
4.092.210 ks zaknihovaných kmenových akcií na jméno o nominální hodnotě 1,- Kč (0,036068530207394048692515779981966 EUR). Veškeré vydané akcie jsou plně splaceny.

Omezení převoditelnosti:
převoditelnost akcií není jakkoli omezena.

Obchodování na RT:
akcie nejsou obchodovány na regulovaném trhu

 

III. NABÍDKA AKCIÍ

Důvod nabídky: 
zamýšlené rozšíření výrobních kapacit emitenta prostřednictvím výstavby vlastního výrobního areálu a pořízení technologií a dále rovněž splacení úvěrů akcionářům emitenta.

Podmínky nabídky:
předmětem nabídky bude 722.154 kmenových akcií Emitenta o jmenovité hodnotě každé akcie 1,- Kč (0,036068530207394048692515779981966 EUR). Emisí akcií dojde ke zvýšení základního kapitálu Emitenta o částku 722.154,- Kč. Úpis akcií nad rámec navržené výše základního kapitálu se nepřipouští. Akcie budou vydány jako zaknihovaný cenný papír, forma akcie je na jméno. Emisní kurz jedné akcie o jmenovité hodnotě 1,- Kč (0,036068530207394048692515779981966 EUR) bude určen v souladu s pravidly obchodování BCPP a bude výsledkem aukce. Všichni stávající akcionáři se vzdají svého přednostního práva na úpis akcií.

Úpis akcií bude probíhat v rámci trhu START, mnohostranného obchodního systému provozovaného BCPP. Úpis bude probíhat výlučně elektronicky. Zájemci, kteří se rozhodnou upsat akcie nabízené na základě schváleného prospektu, tak mohou učinit prostřednictvím členů BCPP. Vypořádání úpisu bude provedeno v souladu s pravidly vypořádacího systému BCPP.