DESIGN FOR BUSINESS. BUILD FOR ENDURANCE.

CZ

Hospodářské výsledky Primoco UAV SE za 1H 2019

  • Za prvních 6 měsíců roku 2019 Primoco oznámilo tržby ve výši 1,08 milionu korun a provozní ztrátu před úrokovými náklady, daněmi, odpisy a amortizací (EBITDA) 12,5 milionu korun.
  • Management očekává uzavření významné zakázky v závěru letošního či v průběhu příštího roku.
  • Díky podpoře zakladatelů má společnost zajištěné financování provozu půjčkou od hlavních akcionářů.
  • Primoco poskytne podrobný výhled hospodaření pro následující období na začátku příštího roku, včetně segmentové struktury tržeb. Společnost dlouhodobě očekává roční tržby ve výši přes 1 miliardu korun.

Praha 25. 9. 2019 – Český výrobce bezpilotních letadel Primoco UAV SE vykázal za prvních šest měsíců roku 2019 tržby ve výši 1,083 milionu korun a provozní ztrátu (EBITDA) 12,473 milionu korun.

Výsledky za první pololetí letošního roku negativně ovlivnil zdlouhavý proces uzavření klíčové zakázky. „Do letošního roku jsme vstupovali s očekáváním, že podepíšeme významnou zakázku na dodání bezpilotních letadel zákazníkovi na Blízkém východě. Tento zákazník na jednu stranu navýšil objednávaný počet letounů, na druhou stranu se však podpis smlouvy odložil v důsledku politické nestability v regionu. Věříme, že tyto obtíže budou překonány a že bude zakázka podepsána v závěru tohoto roku nebo v roce příštím,“ uvedl generální ředitel společnosti Ladislav Semetkovský.

Primoco mezitím rozšířilo okruh potenciálních klientů. V současnosti je finálním kole výběrového řízení na další dodávku většího počtu letounů do Malajsie. Do této asijské země společnost dodala tři letouny již loni. Jednání s dvěma desítkami nových potenciálních klientů v dalších zemích jsou v různých fázích jednání.

Při našem vstupu na trh Start pražské burzy jsme uváděli, že průměrná doba od navázání kontaktu s klientem do dodání prvního letounu trvá jeden dva roky. Proto pro nás není až tak významné, jak rychle danou zakázku podepíšeme, spíše dbáme na parametry smlouvy a také šíři klientů, jimž můžeme v budoucnu své letouny dodávat. V tomto ohledu jsme nyní optimističtější než dříve,“ uvedl Ladislav Semetkovský.

Primoco nedávno oznámilo, že od příštího roku navíc počítá se začátkem tzv. leteckých prací v Ruské federaci a Kazachstánu. Při nich bude Primoco dostávat pravidelné platby za monitoring ropovodů a plynovodů svými letouny.

Licence na obchod s vojenským materiálem, kterou Primoco letos získalo v České republice, dále umožní nabízet letouny armádám. „Dnes Primoco představuje nejen vývoj bezpilotního letounu a kompletní výrobu, ale i držení všech nezbytných povolení, vlastní tovární letiště v Písku, které jsme letos zakoupili, až po veřejně obchodované akcie a transparentnost pro naše zákazníky. Máme skvěle položené základy pro další rozvoj,“ sdělil Ladislav Semetkovský.

Díky licenci pro obchod s vojenským materiálem bude Primoco moci vedle strojů sloužících k monitoringu a inspekcím objektů na rozsáhlém území naplno rozvíjet také prodej takzvaných target dronů. Ty slouží jako bezpilotní vzdušné cíle pro výcvik vojenských pilotů a jednotek protivzdušné obrany.

I přes záporný hospodářský výsledek za letošní první pololetí má Primoco zajištěné financování provozní činnosti. Využívá akcionářské půjčky od zakladatelů Ladislava Semetkovského a Gabriela Fülöppa, kteří jsou připraveni společnost podpořit, než bude zajištěn dostatečný odbyt letadel.

Vedení Primoca očekává, že na začátku příštího roku poskytne výhled hospodaření na rok 2020 včetně jeho segmentové struktury. Dlouhodobý výhled společnosti se nemění. Nadále počítá s dosažením ročních tržeb ve výši přes 1 miliardy korun při EBITDA marži cca 30-40 procent.

Hospodářské výsledky za 1H 2019

Výkaz zisku a ztráty
v tis. Kč 30.6.2019 30.6.2018
Tržby 1 083 18 207
EBITDA -12 473 3 930
Provozní výsledek hospodaření -13 529 3 204
Zisk před zdaněním -13 588 2 163
Zisk po zdanění -13 588 2 163
Rozvaha
v tis. Kč 30.6.2019 30.6.2018
Dlouhodobý majetek 27 894 8 086
Oběžná aktiva 19 071 21 178
  – z toho Peněžní prostředky 2 401 7 938
Aktiva celkem 47 055 29 272
Vlastní kapitál 42 191 -5 562
Krátkodobé závazky 36 34 715
Dlouhodobé závazky 5 000 0
Pasiva celkem 47 055 29 272