DESIGN FOR BUSINESS. BUILD FOR ENDURANCE.

CZ

Hospodářské výsledky Primoco UAV SE za Y2019

 • V roce 2019 společnost Primoco UAV SE neuzavřela žádné nové obchodní smlouvy a oznámila provozní ztrátu před úrokovými náklady, daněmi, odpisy a amortizací (EBITDA) 20,9 milionu korun.
 • Management je v pokročilé fázi na dodání nových bezpilotních letounů pro 37 zákazníků v Asii, Blízkém Východě, Africe a Střední Americe v celkové hodnotě 86 mil. EUR.
 • Společnost získala oprávnění poskytovat letecké práce na území Ruské federace.
 • Po skončení účetního období společnost uzavřela servisní smlouvu v objemu 1 milionu EUR a možnost dodat dva nové letouny v hodnotě 1,5 milionu EUR.
 • Díky podpoře zakladatelů má společnost zajištěné financování provozu půjčkou od hlavních akcionářů.

Praha 28. 4. 2020 – Český výrobce bezpilotních letadel Primoco UAV SE vykázal v roce 2019 tržby ve výši 1,53 milionu korun a provozní ztrátu (EBITDA) 20,94 milionu korun. Společnost neuzavřela žádné nové obchodní smlouvy.

Výsledky v roce 2019 negativně ovlivnil zdlouhavý proces uzavření klíčové zakázky. „V roce 2019 jsme vstupovali s očekáváním, že podepíšeme významnou zakázku na dodání bezpilotních letadel zákazníkovi na Blízkém východě. Tento zákazník na jednu stranu navýšil objednávaný počet letounů, na druhou stranu se však podpis smlouvy odložil v důsledku politické nestability v regionu a nyní i propuknutí pandemie Covid-19. Věříme, že tyto obtíže budou překonány a že bude zakázka podepsána, avšak termín podepsání nyní nejsme schopni odhadnout,“ uvedl generální ředitel společnosti Ladislav Semetkovský.

Primoco UAV mezitím v roce 2019 rozšířilo kruh potenciálních klientů. „Dnes je společnost v pokročilé fázi na dodání nových bezpilotních letounů pro 37 zákazníků v Asii, Blízkém Východě, Africe a Střední Americe v celkové hodnotě 86 milionů EUR. Celkově se jedná o 150 letounů.“ dodal Semetkovský.

Primoco UAV rovněž uzavřelo smlouvu v objemu 1 milionu EUR na poskytování servisu a prodeje náhradních dílů se současným klientem v Malajsii a zároveň klient získal opci na dva nové bezpilotní letouny v hodnotě 1,5 milionu EUR. V současné době již probíhá plnění smlouvy.

V loňském roce Primoco UAV zároveň získalo oprávnění létat ve vzdušeném prostoru Ruské federace. „Téměř tři roky jsme pracovali na možnosti poskytovat letecké práce bezpilotním letounem v Rusku. Dnes jsme jediný bezpilotní letoun s maximální vzletovou hmotností 150 kg, který je k tomu oprávněný. Ještě v letošním roce začneme dostávat pravidelné platby za tyto služby. Bohužel v souvislosti s Covid-19 jsou všechny zakázky plánované na 1H 2020 odložené,“ sdělil Semetkovský.

Licence na obchod s vojenským materiálem, kterou Primoco v roce 2019 získalo v České republice, umožní nabízet letouny armádám. „Dnes Primoco představuje nejen vývoj bezpilotního letounu a kompletní výrobu, ale i držení všech nezbytných povolení, vlastní tovární letiště v Písku, až po veřejně obchodované akcie a transparentnost pro naše zákazníky. Dále právě nyní probíhá certifikace bezpilotního letounu dle vojenských standardů a výsledek, typový certifikát očekáváme v roce 2020.“ dodal Ladislav Semetkovský.

Při našem vstupu na trh Start pražské burzy jsme uváděli, že průměrná doba od navázání kontaktu s klientem do dodání prvního letounu trvá jeden dva roky. Proto pro nás není až tak významné, jak rychle danou zakázku podepíšeme, spíše dbáme na parametry smlouvy a také šíři klientů, jimž můžeme v budoucnu své letouny dodávat. V tomto ohledu jsme nyní optimističtější než dříve,“ uvedl Ladislav Semetkovský.

I přes záporný hospodářský výsledek v roce 2019 má Primoco zajištěné financování provozní činnosti. Využívá akcionářské půjčky od zakladatelů Ladislava Semetkovského a Gabriela Fülöppa, kteří jsou připraveni společnost podpořit, než bude zajištěn dostatečný odbyt letadel. Společnost nemá žádný dluh vůči třetím stranám. Dlouhodobý výhled společnosti se nemění. Nadále počítá s dosažením ročních tržeb ve výši přes 1 miliardy korun při EBITDA marži cca 30-40 procent.

 

Očekávané události v roce 2020

 • Uzavřená servisní smlouva v objemu 1 milionu EUR, Asie
 • Prodej 2 ks nových bezpilotních letounů, Asie
 • Zahájení leteckých prací v H2 2020 na území Ruské federace
 • Prodej 3 ks nových bezpilotních letounů, Střední Amerika
 • Prodej 9 ks nových bezpilotních letounů průmyslovým partnerům, Evropa a Severní Amerika
 • Prodej 4 ks nových bezpilotních letounů, Blízký východ

Celkový objem zakázek a výnosů v letošním roce se pohybuje v poměrně širokém intervalu a může se významně měnit, a společnost se proto rozhodla zatím neposkytnout finanční výhled na letošní rok. O významných zakázkách bude investory průběžně informovat.

 

Hospodářské výsledky za Y2019

Výkaz zisku a ztráty
v tis. Kč 31.12.2019 31.12.2018
Tržby 1 532 27 528
EBITDA -20 946 4 075
Provozní výsledek hospodaření -23 966 2 030
Zisk před zdaněním -23 966 379
Zisk po zdanění -23 966 379
Rozvaha
v tis. Kč 31.12.2019 31.12.2018
Dlouhodobý majetek 33 325 8 075
Oběžná aktiva 19 141 47 921
Aktiva celkem 52 524 56 074
Vlastní kapitál 31 736 55 779
Krátkodobé závazky 0 202
Dlouhodobé závazky 20 514 0
Pasiva celkem 52 524 56 074